Warunki Sprzedaży

Wstęp 
W stosunku do wszystkich sprzedaży obiektów sztuki mają zastosowanie wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Jakiekolwiek inne ogólne warunki kupującego nie znajdują zastosowania. Odstępstwa od niniejszych warunków wymagają dla ich ważności, osobnego uzgodnienia w formie pisemnej. Gdyby którakolwiek z klauzul niniejszych warunków nie była ważna, nie pociąga to za sobą utraty ważności pozostałych klauzul. 

Zawarcie umowy 
Umowa dochodzi do skutku poprzez pisemne potwierdzenie przyjęcia przez MB Artconsult oferty / zamowienia Kupującego. Zamówienie nastąpić musi w jednej z następujacych form:

  • poprzez e-mail,
  • listem,
  • innym dokumentem pisemnym potwierdzającym decyzje zakupu,
  • na drodze telefonicznej.

Oferta znajdująca się na stronie internetowej MB ArtConsult jest wiążąca po dokonaniu potwierdzenia, iż oferowany produkt jest wolny do sprzedaży. MB ArtConsult dokłada starań dla aktualizowania swej oferty na stronie internetowej. 

Dostawa 
Dostawa następuje przy pomocy spedytora, firmy kurierskiej, poczty lub jako odbiór własny kupującego. Koszty dostawy nie są zawarte w cenach oferty MB ArtConsult. Dostawa następuje po dokonaniu kompletnej zapłaty uzgodnionej ceny sprzedaży na rachunek bankowy podany przez MB ArtConsult. Przejście ryzyka na kupującego następuje z momentem przekazania przedmiotu dostawy spedytorowi, firmie kurierskiej, lub poczcie, a przy odbiorze własnym kupującego, z momentem potwierdzenia odbioru przedmiotu dostawy. 

Ceny 
Ceny dla dostaw na terenie Polski rozumiane są w PLN, loco magazyn, bez obramowania, włącznie ze standardowym opakowaniem transportowym, włącznie z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile obowiązek zapłaty takiego podatku występuje. Ceny wynikające z oferty internetowej MB ArtConsult nie maja charakteru wiążącego i mogą ulec zmianie. 

Wady, reklamacje 
Wady jakościowe, uszkodzenia winny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. 
Nieznaczne różnice kolorystyczne miedzy prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. 

Zastrzeżenie prawa własności 
Dostarczane przedmioty sztuki pozostają własnością MB ArtConsult aż do dokonania pełnej zapłaty uzgodnionej ceny. W przypadku dokonania przez kupującego odsprzedaży osobom trzecim przed uregulowaniem pełnej zapłaty, kupujący, akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży ceduje na rzecz MB ArtConsult swe należności od osób trzecich wynikające z dokonanej odsprzedaży.

Pouczenie dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu obrazu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
MB ArtConsult Maria Banach
ul. Sierakowska 23
05-080 Izabelin
Tel. 22 7228311
E-Mail: maria.banach@artconsult.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,  jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwo użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.


Proszę odesłać  lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100,00 PLN.

Pozostałe 
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego. Sadem właściwym, wyłącznym dla rozstrzygania sporów miedzy stronami jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby MB ArtConsult